Hotline :  0933808637                             tuyendovan1975@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

S: 19/2016/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 17/TTr-STNMT ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Phát 
triển quỹ đất tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- VP UBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC, ĐC, XD, XT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2016 của Ủy bannhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện, tổ chức đấu giá và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm:

1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

4. Các cơ quan chức năng có liên quan đến việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các lĩnh vực có liên quan.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đấu giá các trường hợp:

a) Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc để bán kết hp cho thuê;

b) Thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

c) Thực hiện dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

d) Thực hiện dự án sử dụng đất thương mại và dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ quỹ đất do tỉnh quản lý.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế (gọi chung là UBND cấp huyện) quyết định bán đấu giá trong trường hợp thực hiện dự án sử dụng đất thương mại và dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ quỹ đất do cấp huyện quản lý.Trường hợp sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

Điều 4. Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá

Đất được tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư khi có đủ các điều kiện sau:

1. Thuộc diện nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai;

2. Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng;

4. Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định về chức năng sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, suất đầu tư hoặc tổng mức đầu tư các công trình trên đất, tiến độ thực hiện dự án, quy hoạch chi tiết, thiết kế mẫu (nếu có),...

6. Đã có Quyết định đấu giá của cấp có thẩm quyền.

Điều 5. Đối tượng được tham gia đấu giá và không được tham gia đấu giá

1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em một của người đó; người trực tiếp xác định giá đất; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó;

c) Người có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; người ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 6. Điều kiện được tham gia đấu giá

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện dự án đầu tư.

2. Có Báo cáo tổng quát dự án đầu tư phù hợp kèm văn bản cam kết thực hiện dự án đầu tư đảm bảo các yêu cvề quy hoạch, tiến độ, tng mức đầu tư.

3. Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể:

- Có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất trên 20 ha (có báo cáo tài chính doanh nghiệp đã được kiểm toán trong vòng 2 năm gần nhất; đối với doanh nghiệp mới hoạt động chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán như trên thì phải có các giấy tờ chứng minh tài sản góp vốn của từng cổ đông);

- Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc cho vay vốn để thực hiện dự án;

- Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tng cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, phí đấu giá theo quy định.

6. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Điều 7. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất các cấp thực hiện việc đấu giá.

2. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất:

a) Quản lý quỹ đất được giao quản lý theo đúng quy định hiện hành;

b) Tiếp nhận quỹ đất bán đấu giá đảm bảo đúng diện tích, đúng mốc giới và các tài liệu phục vụ cho việc đấu giá đất theo quy định;

c) Xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất và hoàn tất các thủ tục pháp lý trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện phương án đu giá quyn sử dụng đất sau khi được phê duyệt;

d) Lập hồ sơ đề nghị ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

đ) Mời các cơ quan chức năng liên quan thẩm định, thống nhất bằng biên bản các điều kiện về kỹ thuật, năng lực tài chính và các điều kiện khác của người tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất thực địa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá và xử lý các trường hợp vướng mắc sau khi đấu giá cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

Điều 8. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.

(Sau đây gọi chung là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản)

3. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt được UBND cấp có thẩm quyền thành lập theo Điều 9 Quy chế này.

Điều 9. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt

1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt được UBND cấp có thẩm quyền quyết định thành lập để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

a) Thực hiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khi giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ thửa đất tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 500 tỷ đng trở lên;

b) Thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư mà tại địa bàn huyện nơi giao đất, cho thuê đất không có hoặc không thuê được tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật;

2. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt:

a) UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 1 Điều này cho từng trường hợp cụ thể.

b) Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt gồm đại diện lãnh đạo UBND cấp quyết định đấu giá quyền sử dụng đất làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng cùng cấp và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan là ủy viên.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 10. Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định tnh Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Nội dung phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

3. Thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 11. Chuẩn bị hồ sơ, quyết định đấu giá, lựa chọn và ký kết hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá và giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 10 và Điều 11 Thông tư liên tịch số14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 12. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá

1. Phương pháp xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm thực hiện theo Thông tư số36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

2. Thẩm quyền phê duyệt và tình tự thủ tục xác định giá khởi điểm thực hiện theo Điều 9 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

3. Trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm thì đơn giá trúng đấu giá được ổn định trong 10 năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính ph; hếthời gian n định thì thực hiện điu chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đu giá, mức điu chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đu giá.

4. Trường hợp sau 02 lần đấu giá không thành mà nguyên nhân là do giá khởi đim không phù hợp thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đu giá quyền sử dụng đất có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh lại giá khởi điểm. Nguyên tắc, phương pháp và trình tự xác định lại giá khởi đim thực hiện như quy định đối với việc xác định giá khởi điểm lần đầu.

Điều 13. Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất phải niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất tại nơtổ chức cuộc đu giá, nơi có khuđất, thửa đất đu giá, tại đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá và tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất; đồng thời phải thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế (VTV8). Tùy theo từng trường hợp cụ thể, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có thể mở rộng phạm vi thông báo công khai trên các Đài truyền hình Trung ương, Báo Trung ương phát hành trên phạm vi toàn quốc để các tổ chức, cá nhân trong nước có điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Đối với khu đất, thửa đất tổ chức đấu giá lần thứ hai trở đi, nhưng không điều chỉnh về giá khởi điểm hoặc quy hoạch thì thời gian thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất là 10 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm hoặc quy hoạch thì thực hin như thông báo đu giá lần đầu.

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

10/ 10 - 3448 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 3235
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo Mr Tuyen
Chat 0933808637
Yahoo mai
Chat 0902 968 589
Thống kê
 Đang online :  1
Thống kê Hôm nay:  52
Thống kê Hôm qua:  413
Thống kê Tuần trước:  2456
Thống kê Tháng trước:  7587
Thống kê Tổng lượt truy cập:  622649
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác