Hotline :  0933808637                             tuyendovan1975@gmail.com

quyết định số 21 của tỉnh lai châu

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 21/2016/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2014/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2014 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 549/TTr-STNMT ngày 05/7/2016; Sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số147/HĐND-VP ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung giá đất và sửa đổi một số tên đường, điểm đầu, điểm cuối của bảng giá đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.

(Có bảng giá đất chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

BẢNG GIÁ ĐẤT BỔ SUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết đinh số:21/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)

X. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

ĐVT: 1000 đồng/m2

STT

Tên đường phố

Đoạn đường

Giá đất

 

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

 

X.1

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

 

 

 

5

Quốc lộ 32

Tiếp giáp ranh giới đất nhà ông Chiêng

Hết địa phận thị trấn Than Uyên

630

330

200

 

41

Nhánh khu 4(Nhà ông Chô)

Hết địa phận nhà ông Thủy Phượng

Hết nhà ông Long

230

130

110

 

42

Nhánh khu 4 (Nhà bà Uyên)

Hết địa phận ông Vinh

Hết nhà ông Vót

230

130

110

 

43

Nhánh khu 4 (Sau nhà ông Bình chín)

Hết địa phận nhà bà Huệ Minh

Hết nhà ông Thử

230

130

110

 

44

Đường nội thị (đập tràn)

Cầu Đập tràn (hồ)

Đường QL 279 (cũ)

300

160

120

 

45

Nhánh khu 6 (đường bờ hồ)

Hết địa phận ông Thu Thử

Đường QL 279 (cũ)

400

200

120

 

46

Nhánh 5b

Hết địa phận nhà ông Phương

Tiếp giáp đường trục 3

350

200

130

 

47

Nhánh khu 6 (Nhà VH khu 6)

Hết địa phận nhà ông Bắc

Đường QL 279

230

130

110

 

48

Nhánh khu 6

Nhà bà Dung

Trường Mần non số 2

400

200

120

 

49

Nhánh khu 9 (đường đi xã Mường Mít)

Tiếp giáp nhà ông Quý- Thanh

Tiếp giáp nhà ông Huấn

350

180

110

 

50

Nhánh khu 9 (đường đi xã Mường Mít)

Địa phận nhà ông Huấn

Tiếp giáp hồ khu 9

200

130

110

 

X.2

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

 

 

 

32

Nhánh Quốc lộ 32

Đoạn đường rẽ

Hết địa phận trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên

300

240

192

 

33

Đường nội thị

Giáp đất trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên

Ngã tư trường Mầm non số 1

285

quyết định số 21 của tỉnh lai châu quyết định số 21 của tỉnh lai châu

quyết định số 21 của tỉnh lai châu

10/ 10 - 3319 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 478
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo Mr Tuyen
Chat 0933808637
Yahoo mai
Chat 0902 968 589
Thống kê
 Đang online :  2
Thống kê Hôm nay:  58
Thống kê Hôm qua:  413
Thống kê Tuần trước:  2456
Thống kê Tháng trước:  7587
Thống kê Tổng lượt truy cập:  622655
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác