Hotline :  0933808637                             tuyendovan1975@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 199/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị;
- Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh tại Công văn số 07/GT-ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2003, Công văn số 67/GT-TTPC ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Công văn số648/GT-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2004; của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1782/TTr-STP-VB ngày 25 tháng 5 năm 2004 về việc ban hành quy định về Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số277/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 1988 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định Quản lý công viên và cây xanh đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB: Các PVP, 
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT-Ng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm Quyết định số 199/2004/QĐ-UB, ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích :

Việc ban hành Quy định Quản lý công viên và cây xanh nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đồng thời khuyến khích toàn xã hội tham gia phát triển bảo vệ, gìn giữ hệ thống công viên và cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Bản Quy định này quy định về quản lý nhà nước đối với :

a. Công viên trên địa bàn các quận, huyện của thành phố được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách và từ các nguồn vốn khác;

b. Cây xanh trồng trên địa bàn các quận của thành phố gồm: cây xanh, hoa, cỏ, kiểng, dây leo trồng trên đường phố, đường hẻm, ven sông rạch và những nơi công cộng khác (gọi chung là cây xanh trồng trên đường phố); cây xanh, hoa, cỏ, kiểng, dây leo trồng trong công viên; cây xanh, hoa, cỏ, kiểng, dây leo trồng trong khuôn viên nhà đất của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

2. Quy định này không áp dụng đối với cây trồng với mục đích kết hợp sản xuất nông-lâm nghiệp của các tổ chức và cá nhân; cây xanh làm dải cách ly khu xử lý rác; vườn ươm thực vật hoặc sưu tập thực vật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Công viên là mảng cây xanh được trồng tập trung trong một diện tích đất xác định nhằm phục vụ mục đích công cộng. Trong công viên có thể bao gồm cả việc nuôi dưỡng, trưng bày một số loại động vật và có các công trình văn hoá khác.

Điều 4. Phân cấp quản lý công viên và cây xanh

1. Sở Giao thông công chánh là cơ quan quản lý thống nhất công viên và cây xanh.

2. Khu Quản lý giao thông đô thị thành phố quản lý đối với:

a. Công viên và cây xanh trong công viên được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo danh mục phân cấp quản lý công viên do Sở Giao thông công chánh ban hành;

b. Cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn;

c. Cây xanh trồng trên đường phố không thuộc phạm vi địa bàn phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý.

d. Cây có chiều cao từ 10 mét trở lên trong công viên được đầu tư xây dựng một phần bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc bằng các nguồn vốn khác và cây (cao trên 10m) không thuộc danh mục cấm trồng trong khuôn viên nhà đất của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý đối với:

a. Công viên và cây xanh trong công viên được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo danh mục phân cấp quản lý công viên do Sở Giao thông công chánh ban hành;

b. Cây xanh trồng trên đường phố theo phạm vi địa bàn đã được phân cấp trong Bản Quy định về phân cấp quản lý đường phố, vỉa hè ban hành kèm theo Quyết định số 132/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý

1. Nhà nước và nhân dân cùng có trách nhiệm giữ gìn, phát triển hệ thống công viên và cây xanh nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường và mỹ quan đô thị.

2. Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động chăm sóc bảo quản, phát triển công viên và cây xanh.

3. Cơ quan được phân cấp quản lý công viên, cây xanh có thể thuê Công ty Công viên cây xanh thành phố, Công ty công ích quận- huyện, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện việc chăm sóc, bảo quản công viên, cây xanh (sau đây gọi là đơn vị trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, bảo quản công viên, cây xanh).

Chương II

QUẢN LÝ CÔNG VIÊN

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan được phân cấp quản lý công viên, chủ đầu tư xây dựng công viên

Cơ quan được phân cấp quản lý công viên, chủ đầu tư xây dựng công viên có các trách nhiệm sau :

1. Ban hành, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nội quy bảo vệ công viên nhằm phục vụ tốt nhất các tầng lớp nhân dân đến nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thể thao, học tập; nhằm giữ gìn, bảo quản, phát triển công viên.

2. Chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên vườn hoa, thảm cỏ, dây leo, kiểng, cây xanh trong công viên;

3. Thu dọn rác, nạo vét mương rãnh, cống thoát nước trong công viên bảo đảm luôn sạch sẽ, không đọng nước;

4. Bảo trì, sửa chữa thường xuyên các công trình kiến trúc, công trình kỹ thuật hạ tầng công viên không để hư hỏng xuống cấp;

5. Tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ thường xuyên bảo đảm an ninh trật tự khu vực công viên trong điều kiện tạo thông thoáng, thuận lợi cho mục đích công cộng.

6. Việc đốn hạ, di dời cây xanh trồng trong công viên được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III Bản Quy định này.

Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi xâm hại công viên

Nghiêm cấm các hành vi sau đây làm xâm hại đến công viên:

1. Lấn chiếm, chiếm dụng, xây dựng, cư trú trái phép trong công viên;

2. Các hành vi làm mất mỹ quan, trật tự trong công viên như : nấu nướng, tắm giặt, phơi phóng, cờ bạc, mê tín dị đoan và các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy;

3. Đậu xe trái phép trên vỉa hè, trên thảm cỏ công viên; buôn bán, tụ tập trái phép trong công viên; điều khiển phương tiện lưu thông vào khu vực cấm trong công viên;

4. Săn bắt các loại động vật sống trong công viên;

5. Bơi lội, tắm dưới các ao hồ trong công viên;

6. Trèo lên tường rào và cây xanh; làm hư hỏng bồn hoa, thảm cỏ cây xanh, công trình kiến trúc và công trình kỹ thuật hạ tầng trong công viên;

7. Vứt xả rác bừa bãi, khạc nhổ, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định;

8. Mang chất gây cháy và các hóa chất độc hại khác vào công viên;

9. Các hành vi trang trí, tuyên truyền, quảng cáo làm mất mỹ quan, gây hư hại cây xanh và các công trình kiến trúc trong công viên;

10. Sinh hoạt, hội họp trái phép trong công viên;

11. Các hành vi khác vi phạm pháp luật và nội quy bảo vệ công viên.

Điều 8. Tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn hóa nghệ thuật trong công viên

1. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trong công viên để phục vụ khách tham quan, phải phù hợp với chức năng của công viên, quy hoạch thiết kế xây dựng công viên và thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng loại hình hoạt động.

2. Việc tổ chức phục vụ văn hóa nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, lễ hội trong công viên phải được sự chấp thuận về địa điểm của cơ quan quản lý công viên và thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 18/2001/TT-BTM ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; Quy chế tổ chức lễ hội ban hành kèm theo Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ Văn hóa-Thông tin.

Chương III

QUẢN LÝ CÂY XANH

Mục 1. Cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đối với cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có trách nhiệm đối với cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn trong phạm vi công viên, đường phố, khuôn viên do mình quản lý như sau:

1. Bảo quản, chăm sóc cây cổ thụ, cây cần bảo tồn;

2. Khi phát hiện cây có cành nhánh nặng tàn, cành khô, bị sâu bệnh có nguy cơ gãy đổ phải kịp thời báo cho Khu Quản lý giao thông đô thị thành phố để xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Bản Quy định này;

3. Khi cần đốn hạ, di dời cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn phải có Giấy phép theo quy định tại Mục 4 Chương III Bản Quy định này.

Điều 10. Quản lý đối với cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn

Khu Quản lý giao thông đô thị thành phố là cơ quan quản lý nhà nước đối với cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn và có trách nhiệm thực hiện các công việc sau :

1. Thực hiện việc thống kê, phân loại, đánh số, treo biển tên và lập hồ sơ cho từng cây phục vụ công tác quản lý;

2. Quản lý việc bảo đảm về mỹ thuật, an toàn, khi chăm sóc, đốn hạ, di dời cây;

3. Kiểm tra định kỳ, cắt mé cành, nhánh nặng tàn, lấy nhánh khô, khống chế chiều cao, chống-sửa cây nghiêng, tạo dáng, bón phân, xử lý sâu bệnh đối với cây;

4. Hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân về kỹ thuật chăm sóc cây;

5. Cấp phép đốn hạ, di dời cây theo quy định tại Mục 4 Chương III Bản Quy định này;

6. Thực hiện việc đốn hạ, di dời cây.

Điều 11. Nghiêm cấm hành vi xâm hại đến cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại đến cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn:

1. Hành vi xâm hại đến cây xanh theo quy định tại Điều 15 Bản Quy định này;

2. Hành vi cắt mé cành, nhánh nặng tàn, lấy nhánh khô, khống chế chiều cao, chống-sửa cây nghiêng, tạo dáng, xử lý sâu bệnh, đốn hạ, di dời cây xanh ngoại trừ trường hợp Khu Quản lý giao thông đô thị thành phố thực hiện theo quy định tại khoản 3 và 6 Điều 10 Bản Quy định này.

Mục 2. Cây xanh trồng trên Đường phố

Điều 12. Tiêu chuẩn cây trồng

Cây xanh trồng trên đường phố phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Cây thẳng, dáng cân đối, không sâu bệnh.

2. Cây không thuộc danh mục cây cấm trồng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

3. Cây đưa ra trồng trên đường phố : cây tiểu mộc có chiều cao tối thiểu từ 1,5m trở lên, đường kính cổ rễ từ 5cm trở lên; đối với cây trung mộc và đại mộc có chiều cao tối thiểu 3m trở lên, đường kính cổ rễ từ 6cm trở lên.

4. Cây đưa ra trồng nơi khác có chiều cao tối thiểu từ 2 m trở lên, đường kính cổ rễ từ 3 cm trở lên.

5. Cây mới trồng phải được chống giữ chắc chắn, ngay thẳng.

6. Cây xanh trồng trên đường phố phải được lắp đặt bó vỉa bảo vệ gốc cây. Mẫu bó vỉa (kiểu dáng, kích thước, loại vật liệu) do Sở Giao thông công chánh hướng dẫn thực hiện theo hướng đồng mức với vỉa hè, lề đường.

Điều 13. Quy cách trồng cây

Cây xanh trồng trên đường phố theo quy cách sau:

1. Các tuyến đường lớn có vỉa hè rộng trên 5m chỉ được trồng các loại cây khi trưởng thành có độ cao tối đa khoảng 15m.

2. Các tuyến đường hẹp có vỉa hè rộng từ 3m đến 5m chỉ được trồng các loại cây khi trưởng thành, có độ cao tối đa khoảng 12m.

3. Tùy theo chủng loại, khoảng cách giữa các cây trồng trên đường phố có thể từ 7m đến 10m.

4. Cây trồng phải cách trụ điện 2m, cách miệng hố ga 2m, cách giao lộ 5m, cách đầu dải phân cách 3m. Vị trí trồng bố trí theo đường ranh giới giữa 2 nhà.

5. Các tuyến đường có lưới điện trung cao thế chạy dọc bên trên vỉa hè hoặc vỉa hè có diện tích hẹp, có công trình ngầm chỉ được trồng các loại cây cao không quá 4m hoặc trồng hoa, trồng kiểng, trồng dây leo có hoa đẹp.

6. Các dải phân cách có lưới điện chạy dọc bên trên chỉ được trồng cây theo quy định tại khoản 5 Điều này.

7. Các tuyến đường có chiều dài dưới 2 km chỉ được trồng một loại cây. Các tuyến đường dài trên 2 km có thể trồng từ 1 đến 3 loại cây khác nhau.

8. Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở xuống chỉ được trồng các loại kiểng hoặc loại cây bụi thấp dưới 1m50.

9. Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở lên có thể trồng các loại cây thân thẳng với chiều cao phân cành từ 5m trở lên. Bề rộng của tán, nhánh cây không rộng hơn bề rộng của dải phân cách.

10. Trồng dây leo ở các bờ tường, trụ cầu của hệ thống đường dẫn, cầu vượt để tạo thêm nhiều mảng xanh trên đường phố, cần có khung với chất liệu phù hợp cho dây leo và bảo vệ tường, trụ cầu.

Điều 14. Quản lý cây xanh trồng trên đường phố

Cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh trồng trên đường phố có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Trồng cây xanh trên đường phố :

a. Trồng thay thế cây xanh đường phố bị đốn hạ do bị sâu bệnh không có khả năng điều trị, cây xanh bị chết, cây xanh có nguy cơ đổ ngã;

b. Trồng cây xanh theo quy hoạch chủng loại cây xanh trồng trên từng tuyến đường do Giám đốc Sở Giao thông công chánh hướng dẫn.

Bảo quản, chăm sóc cây xanh trên đường phố:

a. Tưới, bón phân, kiểm tra xử lý cây sâu bệnh đảm bảo cây sinh trưởng tốt;

b. Cắt mé cành, nhánh nặng tàn, lấy nhánh khô, khống chế chiều cao, chống-sửa cây nghiêng, tạo dáng cho cây, bảo đảm mỹ thuật và an toàn cho sinh hoạt đô thị;

c. Lập kế hoạch thông qua Sở Giao thông công chánh trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt thực hiện việc đốn hạ, thay thế các tuyến cây xanh lâu năm, già cỗi, không còn phát huy tác dụng cải thiện môi trường và không bảo đảm an toàn cho sinh hoạt của đô thị.

d. Khảo sát, lập kế hoạch chăm sóc đặc biệt đối với cây xanh cần bảo tồn, cây mang tính đặc trưng của Thành phố, của vùng địa lý, cây xanh trên đường phố có chiều cao từ 15m trở lên.

Tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ thường xuyên hệ thống cây xanh đường phố.

3. Phát hiện, lập kế hoạch, thực hiện việc đốn hạ cây xanh bị sâu bệnh không có khả năng điều trị, bị chết, có nguy cơ đổ ngã và cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

4. Việc bảo quản, chăm sóc, đốn hạ, di dời cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn được thực hiện theo quy định tại Mục 1 và 4 Chương III Bản Quy định này.

Điều 15. Nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh trồng trên đường phố

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh trồng trên đường phố:

1. Đốn hạ, di dời trái phép cây xanh;

2. Khắc, lột vỏ thân cây, chặt, bẻ cành nhánh cây xanh; hái lá, trái, hoa; tự ý leo trèo cây xanh;

3. Giăng dây, đóng đinh, treo bảng quảng cáo trái phép trên thân cây;

4. Đổ xà bần, rác vào gốc cây xanh, làm hư bó vỉa, bồn cỏ gốc cây;

5. Đổ chất độc hại vào gốc cây và các hành vi khác gây chết hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh;

6. Ngăn cản việc trồng cây theo Quy định này;

7. Tự ý trồng cây trên đường phố;

8. Các hành vi khác làm hư hại hệ thống cây xanh.

Mục 3. Cây xanh trong khuôn viên nhà đất của cơ quan, tổ chức và cá nhân

Điều 16. Bảo quản, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà đất của cơ quan, tổ chức và cá nhân

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có toàn quyền trong việc lựa chọn giống cây trồng, được thụ hưởng toàn bộ hoa lợi từ cây và chịu trách nhiệm trong việc bảo quản, chăm sóc cây xanh, hoa, cỏ, kiểng, dây leo trồng trong khuôn viên do mình quản lý.

2. Cây trồng trong khuôn viên của cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

a. Không thuộc danh mục cây cấm trồng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

b. Cây trồng lẻ, trồng dặm thì tùy thuộc khoảng không gian của khuôn viên mà chọn cây thích hợp nhưng có độ cao khi trưởng thành không quá 15m;

c. Khoảng cách ly an toàn đến các công trình kỹ thuật đô thị phải theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành và phải bảo đảm cây xanh có tán, thân, rễ không gây hư hại đến các công trình lân cận thuộc tổ chức, cá nhân khác quản lý;

d. Cây trồng theo dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước thì thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Việc bảo quản, chăm sóc, đốn hạ, di dời cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn và cây có chiều cao từ 10m trở lên (không thuộc danh mục cây cấm trồng) được thực hiện theo quy định tại Mục 1 và 4 Chương III Bản Quy định này.

Mục 4. Trình tự, thủ tục cấp phép đốn hạ, di dời cây xanh

Điều 17. Các trường hợp cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh

1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi muốn đốn hạ, di dời các loại cây xanh sau đây thì phải có Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a. Cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn;

b. Cây xanh trồng trong công viên được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

c. Cây xanh có chiều cao từ 10 mét trở lên trồng trong công viên được đầu tư xây dựng một phần bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc bằng các nguồn vốn khác;

d. Cây xanh có chiều cao từ 10m trở lên không thuộc danh mục cây cấm trồng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trồng trong khuôn viên nhà đất của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

e. Cây xanh trồng trên đường phố.

2. Trường hợp được miễn Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh:

a. Cây xanh cần đốn hạ ngay do tình thế khẩn cấp, thiên tai hoặc cây xanh có nguy cơ ngã đổ gây nguy hiểm;

b. Cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn nằm trong khu vực có dự án xây dựng các công trình đã được Giám đốc Sở Giao thông công chánh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật;

c. Cây xanh nằm trong khu vực có dự án xây dựng các công trình đã có ý kiến chấp thuận cho phép đốn hạ, di dời cây xanh của cơ quan được phân cấp quản lý công viên, cây xanh.

d. Cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh thực hiện việc đốn hạ cây xanh trồng trên đường phố khi thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 14 Bản Quy định này.

Điều 18. Thẩm quyền cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh

1. Sở Giao thông công chánh có ý kiến chấp thuận cho Khu Quản lý Giao thông đô thị thành phố cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây cổ thụ, cây cần bảo tồn. Khuyến khích áp dụng các biện pháp và phương tiện thích hợp để di dời (hạn chế đốn hạ) cây cổ thụ, cây cần bảo tồn.

2. Khu Quản lý giao thông đô thị thành phố cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh trong các trường hợp sau:

a. Cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn ; sau khi có ý kiến chấp thuận của Sở Giao thông công chánh.

b. Cây xanh có chiều cao từ 10 mét trở lên trồng trong công viên được đầu tư xây dựng một phần bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc bằng các nguồn vốn khác; cây xanh trồng trên đường phố không thuộc phạm vi địa bàn phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý.

c. Cây xanh trong công viên được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh trong các trường hợp sau:

a. Cây xanh trồng trên đường phố không thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn;

b. Cây xanh không thuộc danh mục cây cổ thụ, c&a

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH  VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

10/ 10 - 3391 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 536
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo Mr Tuyen
Chat 0933808637
Yahoo mai
Chat 0902 968 589
Thống kê
 Đang online :  1
Thống kê Hôm nay:  25
Thống kê Hôm qua:  413
Thống kê Tuần trước:  2456
Thống kê Tháng trước:  7587
Thống kê Tổng lượt truy cập:  622622
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng